Δήλωση Πολιτικής

Στο Ελαιοτριβείο ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ αναγνωρίζουμε την υποχρέωση μας και αποδεχόμαστε τις ευθύνες μας ως προς τη συνεχή παραγωγή ασφαλών προϊόντων με σεβασμό προς το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Δεσμευόμαστε για τη συνεχή συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας προς τους πελάτες μας σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων διατηρώντας υψηλά πρότυπα ασφάλειας και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Υπευθυνότητες

Η διοίκηση της μονάδας μας είναι υπεύθυνη για τη συνεχή συμμόρφωση της με τις δηλώσεις, καθώς και για την εκπλήρωση των στόχων της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας παρέχοντας τους απαραίτητους πόρους, χρησιμοποιώντας του κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας και μεταδίδοντας το αίσθημα της ευθύνης και των υποχρεώσεων μας σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.
Η διοίκηση του οργανισμού είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση του συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ΗΑΟΟΡ) που έχει αναπτύξει.
Όλο το απασχολούμενο προσωπικό είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων που καθορίζονται στα πλαίσια του συστήματος ασφάλειας τροφίμων και εξουσιοδοτημένο να αναφέρει οτιδήποτε δύναται να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των προϊόντων μας.

Εκπαίδευση

Όλο το νέο προσωπικό εκπαιδεύεται στους κανόνες ατομικής υγιεινής και στους πιθανούς κινδύνους των διεργασιών της παραγωγικής μας διαδικασίας πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα. Επιπλέον εκπαίδευση πραγματοποιείται όπου απαιτείται ανάλογα με τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων και των επιθεωρήσεων.

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net